Privacy Policy

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Get Investment Hungary Kft.
HQ: Hungary, 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 31.
Tax ID: 55741893-1-42
Registration Number: 01-09-298220
Email: info@getinvestment.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-

1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről – és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet).
2. Az adatkezelés elvei

Get Investment Hungary Kft.) megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a www.getinvestment.hu weboldalon árajánlatot kérő megrendelők személyes adatait mindenkor

(a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
(e) olyan formában tárolja, amely a megrendelő azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
(f) oly módon kezeli, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

3. Get Investment Hungary Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Get Investment Hungary Kft. a különböző adatkezelési célok eléréséhez szükséges, illetve a megrendelő beazonosításához elengedhetetlen adatokat kezeli, továbbá kezeli a megrendelő eléréséhez szükséges adatokat.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a megrendelő hozzájárulása. Az adatkezelési hozzájárulás a megrendelő által megjelölt időtartamig (időpontig), vagy visszavonásig tart.

A megrendelő személyre szóló tájékoztatást kérhet a hozzákapcsolódó és Get Investment Hungary Kft. által kezelt személyes adatokról (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), amit az alábbi kapcsolat felvételi ponton tehet meg:
E-mail: info@getinvestment.hu

4. A megrendelő hozzáférési jogai

A megrendelő hozzáférhet a személyes adataihoz.
A megrendelő kérheti, hogy Get Investment Hungary Kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait.
A megrendelő azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy Get Investment Hungary Kft. kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

(a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(b) nem terjed ki az anonim adatokra;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen a megrendelő kapcsolható álnevesített adatokat.

5. A megrendelő helyesbítéshez való joga

A megrendelő jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen a megrendelő kapcsolható álnevesített adatokat.

Get Investment Hungary Kft. a megrendelő kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. Get Investment Hungary Kft. a megrendelő személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Get Investment Hungary Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

6. A megrendelő helyesbítéshez való joga

Bizonyos feltételek esetén a megrendelő jogosul a személyes adatai törlésére.

Get Investment Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a megrendelő személyes adatait, amennyiben
(a) Get Investment Hungary Kft. kezeli e személyes adatokat, és
(b) a megrendelő a személyes adatai törlését kéri, és
(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre Get Investment Hungary Kft. a személyes adatokat kezeli.

Get Investment Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a megrendelő személyes adatait, ha
(d) Get Investment Hungary Kft. kezeli a megrendelő személyes adatait, és
(e) a megrendelő a személyes adatai törlését kéri, és
(f) a megrendelő visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
(g) nincs más jogalap a megrendelő adatainak további kezelésére.

Get Investment Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a megrendelő személyes adatait, ha
(h) az adatkezelés Get Investment Hungary Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(i) a megrendelő tiltakozik az ellen, hogy Get Investment Hungary Kft. kezeli a személyes adatait, és
(j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a megrendelő tiltakozásával szemben.

Get Investment Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a megrendelő személyes adatait, ha
(k) a megrendelő a személyes adatai törlését kéri, és
(l) az ilyen adatok az egyéni vállalkozó általi kezelése nem jogellenes, vagy
(m) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
(n) a megrendelő adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Get Investment Hungary Kft. a megrendelő személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Get Investment Hungary Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

7. A megrendelő joga az adatkezelés korlátozásához

A megrendelő kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
A megrendelő joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen a megrendelő kapcsolható álnevesített adatokat.

Get Investment Hungary Kft. korlátozza a megrendelő személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha a megrendelő a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és a megrendelő vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Get Investment Hungary Kft. korlátozza a megrendelő személyes adatainak kezelését, ha a megrendelő olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és a megrendelő ellenzi az ilyen adatok törlését.

Get Investment Hungary Kft. korlátozza a megrendelő személyes adatainak kezelését, ha
(a) a megrendelő a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b) Get Investment Hungary Kft. már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c) a megrendelő az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Get Investment Hungary Kft. korlátozza a megrendelő személyes adatainak kezelését, ha
(a) a megrendelő tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek Get Investment Hungary Kft. jogos érdekei céljából, és
(b) a megrendelő annak visszaigazolására vár, hogy a megrendelő személyes adatainak Get Investment Hungary Kft. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget a megrendelő tiltakozásával szemben.

Get Investment Hungary Kft. a megrendelő személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Get Investment Hungary Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha Get Investment Hungary Kft. korlátozza a megrendelő személyes adatainak kezelését, akkor
(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b) a megrendelő hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Get Investment Hungary Kft. nem használhatja fel megrendelő adatait közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

8. A megrendelő adathordozhatósághoz való joga

A megrendelő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

A megrendelő adathordozhatósághoz való joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) nem terjed ki az egyértelműen a megrendelő kapcsolható álnevesített adatokra.

9. A megrendelő, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Get Investment Hungary Kft. a megrendelő a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.​​​​

​​10. Panasz benyújtásához való jog

Ha a megrendelő úgy véli, hogy a jogait megsértették, Get Investment Hungary Kft. azt javasolja, hogy a megrendelő kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

11. A jelen tájékoztató módosításai

Get Investment Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Get Investment Hungary Kft. adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja a megrendelő az ilyen módosításokról.

12. Cookie (süti) szabályzat

Amikor a látogató a www.getinvestment.hu oldalait meglátogatja, egy apró file, ú.n. „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. Egyes általunk használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak. A “sütik” célja a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése; a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat; statisztikák gyűjtése, melyek elemzése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk; a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően; célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg. Lényeges, hogy Get Investment Hungary Kft. a “sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a “sütik” elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja szolgáltatásainkat.

A honlap az alábbi szolgáltatók célzó, hirdetési és analitikai célú sütijeit használhatja:

Google
Google Analytics
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Google Adwords
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Facebook
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
https://www.facebook.com/help/cookies/

A “sütik beállításának” ellenőrzése, a “sütik” letiltása

A modern böngészők engedélyezik a “süti beállítások” módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a “sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a “sütik beállításának” választási lehetőségét. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a “sütik” célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a “sütik” letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.